Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 17.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Węglowodory alifatyczne Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Przeprowadzono ciąg przemian opisany poniższym schematem.

A Br2, światło1. CH3‒C(CH3)Br‒CH3 KOH, etanol, T2. B H2O, H2SO43. C (produkt główny)

17.1. (0–1)

Organiczny produkt reakcji 1. ma jeden izomer o takim samym szkielecie węglowym.
Napisz nazwę systematyczną opisanego izomeru organicznego produktu reakcji 1.

17.2. (0–2)

Napisz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania związku organicznego oznaczonego na schemacie literą B (reakcji 2. ) oraz równanie reakcji prowadzącej do otrzymania związku organicznego oznaczonego na schemacie literą C (głównego produktu reakcji 3.). Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równanie reakcji 2.:

Równanie reakcji 3.:

Rozwiązanie

17.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie nazwy systematycznej izomeru.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1-bromo-2-metylopropan

17.2. (0–2)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji – z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji – z zastosowaniem wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych.
0 p. – za błędne napisanie równań obu reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji 2.:
CH3–C(Br)(CH3)–CH3 + KOH (etanol, T) CH2═C(CH3)–CH3 + KBr + H2O

Równanie reakcji 3.:
CH2═C(CH3)–CH3 + H2O (H2SO4) CH3–C(OH)(CH3)–CH3