Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 23.

Kategoria: Bilans elektronowy Reakcje utleniania i redukcji - ogólne Typ: Napisz równanie reakcji Narysuj/zapisz wzór

Manganian(VII) potasu reaguje z kwasem szczawiowym (kwasem etanodiowym HOOC–COOH) w środowisku kwasowym według następującego schematu:

MnO4 + (COOH)2 + H+ → Mn2+ + CO2 + H2O

23.1. (0–2)

Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas tej przemiany.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

23.2. (0–1)

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

...... MnO4 + ...... (COOH)2 + ...... H+ → ...... Mn2+ + ...... CO2 + ...... H2O

23.3. (0–1)

Napisz wzory drobin (cząsteczek lub jonów), które w opisanej przemianie pełnią funkcję utleniacza i reduktora.

Utleniacz:
Reduktor:

Rozwiązanie

23.1. (0–2)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji w formie jonowo-elektronowej.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie obu równań reakcji lub błędne przyporządkowanie równań albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie procesu redukcji:
MnO4 + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O    ( x 2)

Równanie procesu utleniania:
(COOH)2 → 2CO2 + 2H+ + 2e    ( x 5)

23.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny dobór współczynników w schemacie reakcji.
0 p. – za błędne współczynniki stechiometryczne albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

2MnO4 + 5(COOH)2 + 6H+2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O

23.3. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie wzorów utleniacza i reduktora.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Utleniacz: MnO4
Reduktor: (COOH)2