Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 9.

Kategoria: Sole Typ: Zaprojektuj doświadczenie Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Próbkę czystego węglanu wapnia o masie m prażono w otwartym naczyniu. Przebiegła wtedy reakcja zilustrowana równaniem:

CaCO3 → CaO + CO2

Po przerwaniu ogrzewania stwierdzono, że w naczyniu znajdowała się mieszanina substancji stałych o masie 18,0 gramów. Ustalono, że w tej mieszaninie zawartość węglanu wapnia wyrażona w procentach masowych jest równa 57,5%.

Zaprojektuj doświadczenie, którym potwierdzisz, że w uzyskanej mieszaninie substancji stałych znajduje się węglan.

Uzupełnij schemat doświadczenia – podkreśl wzór jednego odczynnika, którego dodanie (w nadmiarze) do mieszaniny znajdującej się w probówce doprowadzi do potwierdzenia obecności węglanu, oraz opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia.

Schemat doświadczenia:

Zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór odczynnika (uzupełnienie schematu) oraz za poprawny opis dwóch różnych zmian, w tym wydzielania się gazu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Uwaga: kolejność wymieniania obserwowanych zmian jest dowolna.

Poprawna odpowiedź
Schemat doświadczenia:

Zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia:

  1. Roztwarzanie zawartości probówki. lub Roztwarzanie substancji stałej. lub Zanik stałej zawartości probówki.
  2. Wydziela się gaz. lub Widoczne są pęcherzyki gazu. lub Zawartość probówki pieni się.