Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Aminokwasy Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Najprostszym aminokwasem jest glicyna o wzorze

H2N—CH2—COOH

31.1. (1 pkt)

Podaj nazwy dwóch grup funkcyjnych, które można wyróżnić w cząsteczce glicyny.

31.2. (1 pkt)

Zapisz równanie reakcji glicyny z kwasem chlorowodorowym (solnym). Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

31.3. (1 pkt)

Napisz nazwę wiązania utworzonego w wyniku reakcji kondensacji dwóch cząsteczek glicyny.

Rozwiązanie

31.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie nazw dwóch grup funkcyjnych.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
(W cząsteczce glicyny można wyróżnić grupę) aminową i karboksylową.

31.2. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
HOOC−CH2−NH2 + HCl → HOOC−CH2−NH3Cl
Za poprawne należy uznać wzory produktu:
HOOC−CH2−NH+3Cl  
lub
HOOC−CH2−NH2·HCl
lub
HOOC−CH2−NH+3+Cl

31.3. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie nazwy utworzonego wiązania.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
amidowe lub peptydowe