Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 27.

Kategoria: Hybrydyzacja orbitali i kształt cząsteczek Węglowodory alifatyczne Typ: Narysuj/zapisz wzór

W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.

Węglowodór Liczba atomów węgla o danej hybrydyzacji Dodatkowe informacje
sp sp2 sp3
A 0 4 0 brak
B 0 2 2 występuje w postaci izomerów cis i trans
C 2 0 2 dwa atomy węgla w cząsteczce nie są związane z atomami wodoru

Przeprowadzono reakcję węglowodoru C z wodą w stosunku molowym nwęglowodoru C : nH2O = 1:1.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) trwałego (dominującego) produktu reakcji, której substratami są węglowodór C i woda.

 

 

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawnie zapisanie wzoru związku.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź