Chemia - Matura Marzec 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 10.

Kategoria: Sole Typ: Podaj/wymień

Przygotowano wodne roztwory czterech soli: azotanu(V) sodu, fluorku sodu, chlorku amonu i azotanu(III) amonu, o takim samym stężeniu molowym równym 0,1 mol∙dm–3.

Napisz wzory sumaryczne tych soli w kolejności wzrastającego pH ich wodnych roztworów.

najniższe pH
najwyższe pH

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne uporządkowanie wzorów soli.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
NH4Cl, NH4NO2, NaNO3, NaF