Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 89.

Kategoria: Sole Dysocjacja Typ: Narysuj/zapisz wzór

Glin tworzy związki nazywane ałunami glinowymi. Są to podwójne siarczany dwóch metali, spośród których jeden występuje w ałunie na I stopniu utlenienia, a drugi na III stopniu utlenienia. Ogólny wzór ałunu jest następujący:

IM2SO4 · IIIM2(SO4)3 · 24H2O.

Skład ałunu można również przedstawić w postaci wzoru uproszczonego:

IMIIIM(SO4)2 · 12H2O.

Metalami przyjmującymi w ałunach stopień utlenienia równy I mogą być np. potas lub sód, a metalami przyjmującymi stopień utlenienia równy III – glin, żelazo lub chrom.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2012, s. 818.

Najbardziej znanym przedstawicielem ałunów jest ałun glinowo-potasowy.

a)Przedstaw wzór ałunu glinowo-potasowego w postaci wzoru ogólnego i w postaci wzoru uproszczonego.

Sole podwójne istnieją tylko w stanie stałym. Podczas rozpuszczania w wodzie ulegają dysocjacji jonowej.

b)Napisz wzory jonów powstałych w procesie dysocjacji ałunu glinowo-potasowego.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Wzór ogólny: K2SO4 · Al2(SO4)3 · 24H2O
Wzór uproszczony: KAl(SO4)2 · 12H2O

b)
(0-1)

K+, Al3+, SO2−4

Wskazówki

a)
Wzór ogólny ałunu glinowo-potasowego to K2SO4 · Al2(SO4)3 · 24H2O. Wzór ten otrzymujemy, podstawiając do ogólnego wzoru ałunu podanego w informacji w miejsce IM symbol potasu K, a w miejsce IIIM – symbol glinu Al. Podobnie postępujemy, układając wzór uproszczony tego ałunu. Postać uproszczona ałunu glinowo-potasowego to:

KAl(SO4)2 · 12H2O.

b)
Sole podwójne podczas rozpuszczania w wodzie ulegają dysocjacji jonowej. W procesie dysocjacji ałunu glinowo-potasowego, który jest hydratem siarczanu(VI) potasu i siarczanu(VI) glinu, powstają jony, które znajdują się w roztworach wodnych tych soli, a więc K+, Al3+, SO2−4. W odpowiedzi można także uwzględnić obecność jonów H+ i OH pochodzących z dysocjacji wody, ale nie jest to wymagane.