Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Cząsteczki kwasów nukleinowych zbudowane są z nukleotydów. W DNA każdy nukleotyd składa się z deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego oraz jednej z czterech zasad azotowych oznaczanych symbolicznie literami A, T, G i C. Między odpowiednimi zasadami występują dwa lub trzy wiązania wodorowe, dzięki którym następuje połączenie obu nici.

a)Uzupełnij poniższy schemat fragmentu budowy DNA, wpisując we właściwych miejscach oznaczenia literowe odpowiednich par zasad azotowych.
Budowa DNA
b)Zaznacz na schemacie dokładnie jeden nukleotyd, obwodząc go linią ciągłą.
c)Podaj nazwę innego kwasu nukleinowego, którego podstawową jednostką strukturalną jest nukleotyd oraz zapisz oznaczenia literowe występujących w nim zasad azotowych.

Nazwa kwasu
Zasady azotowe

Rozwiązanie

a)
Za wpisanie wszystkich prawidłowych par zasad zgodnie z zasadą komplementarności – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • Pary zasad w kolejności od góry (zapis w danej parze obojętny co do kolejności): A–T, C–G/G–C, C–G/G–C

b)
Za zaznaczenie na schemacie dowolnego nukleotydu składającego się z reszty kwasu fosforowego, deoksyrybozy i zasady azotowej – 1 pkt

Nie zalicza się oznaczeń nukleotydu z dołączoną dolną, a nie górną resztą fosforanową .

c)
Za podanie prawidłowej nazwy kwasu RNA lub jego konkretnego przykładu – 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • nazwa kwasu: RNA / kwas rybonukleinowy / mRNA / tRNA / rRNA
  • zasady azotowe: A, U, G, C,