Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 150.

Kategoria: Alkohole Typ: Napisz równanie reakcji Narysuj/zapisz wzór Podaj/wymień

Propan-2-ol i jego pochodne ulegają przemianom, które ilustruje schemat:

150.1 (0-1)

Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) związku organicznego oznaczonego na schemacie numerem III i nazwę systematyczną związku organicznego oznaczonego numerem IV.

150.2 (0-1)

Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oznaczonych na schemacie numerami 1. i 5.

150.3 (0-1)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 5. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Rozwiązanie

150.1 (0-1)

Wzór związku III:

Nazwa systematyczna związku IV: 2-bromopropan

150.2 (0-1)

Reakcja 1.: eliminacja
Reakcja 5.: substytucja

150.3 (0-1)

Równanie reakcji 5.:
CH3CH(Br)CH3 + NaOH woda CH3CH(OH)CH3 + NaBr

Wskazówki

150.1 (0-1)

Aby rozwiązać zadanie, należy przeanalizować podany schemat. Ogrzewanie alkoholu w obecności tlenku glinu prowadzi do powstania alkenu. Alken w reakcji z bromem daje dibromoalkan, a w reakcji alkenu z bromowodorem powstaje bromoalkan. Związkiem III jest więc 1,2-dibromopropan o wzorze CH2Br–CHBr–CH3, a związkiem IV 2−bromopropan o wzorze CH3–CHBr–CH3.

150.2 (0-1)

Aby określić typ reakcji, warto przypomnieć, że reakcja substytucji polega na podstawieniu atomu w cząsteczce przez inny atom, a reakcja addycji polega na przyłączeniu cząsteczki, np. HBr, Br2, H2O, do atomów węgla połączonych wiązaniami wielokrotnymi, zaś reakcja eliminacji polega na oderwaniu od cząsteczki 2 atomów lub grup funkcyjnych, w wyniku czego związek staje się nienasycony. Analizując schemat, można zauważyć, że reakcja 1. jest reakcją eliminacji, propan-2-ol w podanych warunkach przechodzi w propen. Reakcja 5. to reakcja substytucji, ponieważ 2-bromopropan przekształca się w propan-2-ol. Nastąpiła wymiana atomu bromu na grupę hydroksylową.

150.3 (0-1)

Aby napisać równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 5., trzeba zidentyfikować związek organiczny IV, który bierze w niej udział, a jej produktem jest propan-2-ol. Związek IV powstaje w wyniku reakcji związku II z bromowodorem. Jak zauważyliśmy wcześniej, związek II powstaje w wyniku eliminacji cząsteczki wody z cząsteczki propan-2-olu, jest nim więc propen o wzorze CH3–CH=CH2. Jego cząsteczki są zdolne do addycji cząsteczek HBr. Głównym produktem tej reakcji jest 2-bromopropan o wzorze CH3–CHBr–CH3. Związek ten ulega zasadowej hydrolizie, w której wyniku następuje wymiana atomu bromu na grupę wodorotlenku, jej nieorganicznym produktem ubocznym jest sól, np. jeżeli użyjemy wodorotlenku sodu, równanie reakcji 5. będzie miało następującą postać:

CH3CH(Br)CH3 + NaOH woda CH3CH(OH)CH3 + NaBr