Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Sole Stopnie utlenienia Bilans elektronowy Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji Podaj/wymień

Tetratlenek triołowiu (minia ołowiowa) to związek o wzorze Pb3O4. W tym związku ołów występuje na dwóch różnych parzystych stopniach utlenienia. W praktyce laboratoryjnej jest stosowany często w procesach utleniania i redukcji, np. w reakcji z udziałem jonów manganu(II) zachodzącej według poniższego schematu:

Mn2+ + Pb3O4 + H3O+ → MnO4 + Pb2+ + H2O

16.1. (1 pkt)

Napisz stopnie utlenienia ołowiu w Pb3O4 oraz podaj liczbę moli elektronów potrzebnych do zredukowania jednego mola tego związku do metalicznego ołowiu.

Stopnie utlenienia ołowiu w Pb3O4:
Liczba moli elektronów:

16.2. (2 pkt)

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie procesu redukcji i równanie procesu utleniania zachodzących podczas reakcji Pb3O4 z udziałem jonów Mn2+.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utlenienia:

16.3. (1 pkt)

Opisz zmiany barwy roztworu, w którym przebiegała opisana wyżej reakcja z udziałem jonów Mn2+.

Barwa roztworu
przed wprowadzeniem Pb3O4 po wprowadzeniu Pb3O4

Rozwiązanie

16.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie stopni utlenienia ołowiu i liczby moli elektronów.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Stopnie utlenienia ołowiu w Pb3O4: II i IV
Liczba moli elektronów: 8 (moli)

16.2. (2 pkt)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji w formie jonowo-elektronowej.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji w formie jonowo-elektronowej.
0 p. – za błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub błędne przyporządkowanie równań albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Równanie procesu redukcji:

Pb3O4 + 8H3O+ + 2e → 3Pb2+ + 12H2O
lub Pb3O4 + 8H+ + 2e → 3Pb2+ + 4H2O
(│ x 5)
(│ x 5)

Równanie procesu utlenienia:

Mn2+ + 12H2O → MnO4 + 8H3O + 5e
lub Mn2+ + 4H2O → MnO4 + 8H+ + 5e
(│ x 2)  
(│ x 2)  

16.3. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny opis zmiany barwy.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Barwa roztworu
przed wprowadzeniem Pb3O4 po wprowadzeniu Pb3O4
bezbarwny lub bladoróżowy różowofioletowy lub fioletowy